105.4935 Kč

Třída A Acc, 31. 8. 2023

€ 11.4718

Třída B Acc, 31. 8. 2023

$ 11.5178

Třída C Acc, 31. 8. 2023

Report fondu

Ocenění akcií k 31. 8. 2023
Třída akcií Cena
A CZK Acc 105.4935 Kč
B EUR Acc € 11.4718
C USD Acc $ 11.5178
Aktiva ve fondu
08/2023 230.0 mil. Kč
Základní informace o fondu
Obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Auditor: PKF Apogeo
Regulátor trhu: Česká národní banka
Geografické rozložení
USA 68.6 %
Hotovost 7.6 %
Kanada 7.6 %
Velká Británie 5.1 %
Finsko 2.7 %
Španělsko 2.7 %
Francie 2.1 %
Švýcarsko 1.8 %
Nový Zéland 1.0 %
Německo 0.8 %
Sektorové zaměření
Spotřební zboží – cyklické 20.8 %
Spotřební zboží – necyklické 19.9 %
Finance 15.9 %
Zdravotnictví 11.9 %
Technologie 10.6 %
Telekomunikace 7.5 %
Průmysl 6.7 %
Investiční fondy 3.7 %
Energetika 3.0 %

 

Identifikátory ISIN
Třída A CZK Acc CZ0008048956
Třída B EUR Acc CZ0008048998
Třída C USD Acc CZ0008048980
Třída R CZK Acc CZ0008048964

 

Komentář k portfoliu 08/2023

V srpnu jsme využili poklesy na trzích v Evropě a Severní Americe a rozhodli se navýšit stávající pozice ve fondu. Výrazně jsme navyšovali ve společnostech zaměřených na kosmetické výrobky. Zde můžeme uvést společnost Estee Lauder. Dále jsme navyšovali pozice v oblasti spotřebního zboží, průmyslu a zdravotnictví. Nadále si udržujeme dostatek hotovosti jako rezervu pro případné navyšování pozic.

10 největších pozic v portfoliu fondu

Visa


Alimentation Couche-Tard


Adobe


IDEXX Laboratories


Philip-Morris


Microsoft


Markel


Berkshire-Hathaway


Home Depot


Smithson Investment Trust

Výkonnost, celková výkonnost

08/2023 Od 1/2023 2022 2023 Od založení Od založení (p.a.)
A CZK -1.57% +5.49%*** -% +5.49% +5.49% N/A
B EUR -1.56% +14.41% +0.27% +14.41% +14.72% 21.91%**
C USD -1.54% +15.18% -% +15.18% +15.18% 23.97%**
R CZK -% -% -% -% -% -%

* Fond nesleduje žádný výkonnostní benchmark. Uvedené údaje mají informační charakter. Historická výkonnost nezaručuje výkonnost v budoucnu. Hodnota investic může v čase růst i klesat, a to v závislosti na změnách tržního ohodnocení jednotlivých titulů a kolísání na měnových trzích.

** Investoři by měli zohlednit, že vzhledem ke stále krátkému období oceňování jednotlivých tříd B a C mají hodnoty ročního zhodnocení (Od založení p.a.) stále nízkou vypovídací schopnost.

*** Třída A CZK zahájila činnost 04/2023.

Investiční přístup fondu

Fond je aktivně řízen obhospodařovatelem na základě podrobné fundamentální analýzy. Jednotlivé investiční pozice jsou vybírány dle důkladné analýzy ekonomické výhodnosti a pravidelně sledovány na tržní změny. Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého růstu hodnoty portfolia při zachování rozumné diverzifikace 20-30 akciových titulů.

Fond investuje do akciových pozic na rozvinutých trzích po celém světě. Při investicích je kladen důraz na regulované trhy s vysokou mírou ochrany investora. Fond investuje do dlouhých pozic. Vyloučeny jsou tak krátké obchody. Fond má přísná investiční kritéria při výběru cenných papírů do investičního portfolia.

Díky kritériím fond investuje do:

Vysoce kvalitních podniků, které si dlouhodobě udržují vysokou návratnost vloženého provozního kapitálu.


Podniků s atraktivní tržní cenou, která je nižší než jejich vnitřní hodnota.
A do podniků, které nevyžadují významný pákový efekt k dosažení výnosů.


Podniků, u kterých lze s vysokou mírou jistoty předpokládat růst jejich peněžních toků i v budoucnu.


Podniků, které jsou odolné vůči změnám na trhu nebo významně investují do inovací.

Informace o rizicích

Každý druh investování obnáší určitou míru rizika. Níže uvádíme některá klíčová rizika, která mohou, ale nemusejí ovlivnit výkonnost portfolia.


Měnové riziko
Fond investuje celosvětově. Mnoho investice je převážně denominováno v měnách EUR a USD. Fond toto měnové riziko nezajišťuje. Výkonost fondu tak může růst nebo klesat v závislosti na vývoji na měnových trzích.


Diverzifikační riziko
Portfolio je koncentrováno do zhruba 30 jednotlivých titulů, jelikož investiční strategie si klade za cíl vybírat pouze ty nejvhodnější tituly. V některých případech může docházet k tomu, že jeden titul může mít významným vliv na zhodnocení celého portfolia.


Provozní riziko
Zdržení či neprovedení pokynu, či jiného obdobného pokynu při správě portfolia, může negativně omezit jeho výkonost.


Riziko spjaté s investováním do akcií
S jistotou nelze zaručit, že hodnota akcií v portfoliu poroste. Zhodnocení portfolia může v čase kolísat. Klient nemusí mít jistotu, že při odkupu bude hodnota jeho investice vyšší než původně investované prostředky. Investovat do fondu by měli pouze investoři, kteří jsou schopni podstupovat riziko ztráty z investic do akcií, a to pouze v takové míře, která nebude mít za následek jejich existenční problém pro klienta. Akcie by měly takovým investorem být vnímány jako dlouhodobá investice s horizontem zhodnocení 5 a více let.

Zjistěte více o fondu