100.00 Kč

Třída A Acc, 1. 12. 2022

€ 10.00

Třída B Acc, 1. 12. 2022

$ 10.00

Třída C Acc, 1. 12. 2022

Report fondu

Ocenění akcií k 1. 12. 2022
Třída akcií Cena
A CZK Acc 100.00 Kč
B EUR Acc € 10.00
C USD Acc $ 10.00
R CZK Acc 100.00 Kč
Základní informace o fondu
Obhospodařovatel: CODYA investiční společnost, a.s.
Administrátor: CODYA investiční společnost, a.s.
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Auditor: PKF Apogeo
Regulátor trhu: Česká národní banka
Analýza výkonosti fondu
Průměrná roční výkonost – %
Nejlepší měsíc – % (mmm yyyy)
Nejhorší měsíc – % (mmm yyyy)
Kladných měsíců
Geografické rozložení
USA 39.5 %
Velká Británie 3.7 %
Kanada 3.0 %
Švýcarsko 2.3 %
Španělsko 1.1 %
Finsko 0.0 %
Hotovost 50.4 %
Sektorové zaměření
Spotřební zboží – cyklické 21.7 %
Zdravotnictví 19.0 %
Finance 15.6 %
Technologie 13.7 %
Spotřební zboží – necyklické 12.0 %
Průmysl 11.5 %
Komunikace 6.5 %

 

Identifikátory ISIN
Třída A CZK Acc CZ0008048956
Třída B EUR Acc CZ0008048998
Třída C USD Acc CZ0008048980
Třída R CZK Acc CZ0008048964

 

Investiční přístup fondu

Fond je aktivně řízen obhospodařovatelem na základě podrobné fundamentální analýzy. Jednotlivé investiční pozice jsou vybírány dle důkladné analýzy ekonomické výhodnosti a pravidelně sledovány na tržní změny. Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého růstu hodnoty portfolia při zachování rozumné diverzifikace 20-30 akciových titulů.

Fond investuje do akciových pozic na rozvinutých trzích po celém světě. Při investicích je kladen důraz na regulované trhy s vysokou mírou ochrany investora. Fond investuje do dlouhých pozic. Vyloučeny jsou tak krátké obchody. Fond má přísná investiční kritéria při výběru cenných papírů do investičního portfolia.

Díky kritériím fond investuje do:

Vysoce kvalitních podniků, které si dlouhodobě udržují vysokou návratnost vloženého provozního kapitálu.


Podniků s atraktivní tržní cenou, která je nižší než jejich vnitřní hodnota.
A do podniků, které nevyžadují významný pákový efekt k dosažení výnosů.


Podniků, u kterých lze s vysokou mírou jistoty předpokládat růst jejich peněžních toků i v budoucnu.


Podniků, které jsou odolné vůči změnám na trhu nebo významně investují do inovací.

Komentář k portfoliu 11/2022

Během listopadu i nadále docházelo k postupnému rozinvestování portfolia. Počet titulů se rozšířil ze 7 na 18. Fond i nadále udržuje vysoký podíl hotovosti. Je pravděpodobné, že se vysoký podíl hotovosti udrží i v následujících měsících. Aktuální tržní výhled se nám jeví spíše negativní s vysokou pravděpodobností ekonomického útlumu. Případné poklesy chceme využít pro vstup do nových titulů, se kterými se nyní obchoduje za ceny vyšší, než jsme ochotni platit. Dále pak posílení stávajících pozic.
10 největších pozic v portfoliu fondu

Microsoft


Visa


Idexx Laboratories


Spirax-Sarco


Williams-Sonoma


Starbucks


Church & Dwight


Alimentation Couche-Tard


Stryker


Markel

Výkonnost, celková výkonnost

11/2022 Od 1/2022 2022 2023 Od založení Od založení (p.a.)
A CZK -% -% -% -% -% -%
B EUR -% -% -% -% -% -%
C USD -% -% -% -% -% -%
R CZK -% -% -% -% -% -%

* Fond nesleduje žádný výkonnostní benchmark. Uvedené údaje mají informační charakter. Historická výkonnost nezaručuje výkonnost v budoucnu. Hodnota investic může v čase růst i klesat, a to v závislosti na změnách tržního ohodnocení jednotlivých titulů a kolísání na měnových trzích.

Informace o rizicích

Každý druh investování obnáší určitou míru rizika. Níže uvádíme některá klíčová rizika, která mohou, ale nemusejí ovlivnit výkonnost portfolia.


Měnové riziko
Fond investuje celosvětově. Mnoho investice je převážně denominováno v měnách EUR a USD. Fond toto měnové riziko nezajišťuje. Výkonost fondu tak může růst nebo klesat v závislosti na vývoji na měnových trzích.


Diverzifikační riziko
Portfolio je koncentrováno do zhruba 30 jednotlivých titulů, jelikož investiční strategie si klade za cíl vybírat pouze ty nejvhodnější tituly. V některých případech může docházet k tomu, že jeden titul může mít významným vliv na zhodnocení celého portfolia.


Operační riziko
Zdržení či neprovedení pokynu, či jiného obdobného pokynu při správě portfolia, může negativně omezit jeho výkonost.


Riziko spjaté s investováním do akcií
S jistotou nelze zaručit, že hodnota akcií v portfoliu poroste. Zhodnocení portfolia může v čase kolísat. Klient nemusí mít jistotu, že při odkupu bude hodnota jeho investice vyšší než původně investované prostředky. Investovat do fondu by měli pouze investoři, kteří jsou schopni podstupovat riziko ztráty z investic do akcií, a to pouze v takové míře, která nebude mít za následek jejich existenční problém pro klienta. Akcie by měly takovým investorem být vnímány jako dlouhodobá investice s horizontem zhodnocení 5 a více let.

Zjistěte více o fondu